Blog

Czytaj, komentuj, dziel się

Legalne piwo nad Wisłą? Nie do końca…

Legalne piwo nad Wisłą? Nie do końca…

Pomimo licznych doniesień medialnych twierdzących jakoby wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego był jednoznaczny z zezwoleniem na picie alkoholu na terenie Bulwarów Nadwiślanych, dokładna analiza orzeczenia skłania do postawienia w tej sprawie dalszych pytań.

Od pewnego czasu relacjonujemy sprawę karną Marka T. (założyciela organizacji pozarządowej zajmującej się walką o legalizację picia alkoholu na terenie Bulwarów Wiślanych), który niejako celem „przetestowania” polskiej Temidy spożył alkohol na Bulwarach Wiślanych. Postępowanie jest okazją do zajęcia przez sądy powszechne stanowiska w przedmiocie karalności spożywania alkoholu na nieoczywistych pod kątem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi terenach takich jak np. bulwary (ustawa zabrania spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach). Sąd Rejonowy w Warszawie (sąd I instancji) uznał Marka T. za winnego zarzucanego mu czyny, jednak ze względu na kierowanie się przez obwinionego wartościami społecznymi odstąpił od wymierzenia kary.

Z uwagi na fakt, że podstawą sporu jest nie sam fakt spożycia alkoholu, a sam status Bulwarów Wiślanych (tj. wątpliwość czy można je traktować jak ulice) Sąd Okręgowy w Warszawie (sąd II instancji, rozpatrujący apelację Marka T.) zdecydował się zadać Sądowi Najwyższemu pytanie prawne o następującej treśći:

„Czy pod pojęciem „ulicy” zawartym w art. 14 ust. 2a Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć:

* wydzielony pas terenu posiadający urzędową nazwę, przeznaczony do ruchu pojazdów lub ruchu pieszych (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów),

* drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych?”

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy odmówił wydania w sprawie uchwały motywując to brakiem podstaw prawnych do wystąpienia z zagadnieniem prawnym. Uznał przy tym, że stan faktyczny w sprawie nie został ustalony w sposób precyzyjny. Przedstawił jednak istotne dla praktyki orzeczniczej uwagi pomocne przy rozstrzyganiu podobnych spraw w przyszłości, wytykając błędy interpretacyjne w tym zakresie. Pojęcie ulicy należy zatem interpretować zgodnie z definicją legalną zawartą w Ustawie o drogach publicznych. Konieczna jest więc ponowna analiza stanu faktycznego pod tym własnie kątem. Choć interpretacja przyjęta przez Sąd Najwyższy wydaje się być dla Obwinionego korzystna – z końcowymi wnioskami warto zaczekać na ostateczne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego.

Leave a Comment